Strategia de dezvoltare

STRATEGIA DE DEZVOLTARE

Domeniul I .CURRICULUM

 

Obiective specific Modalităţi de realizare Resurse (materiale şi financiare, umane, de timp) Responsabil Termen Indicator de performanţă
Dezvoltarea cu precădere la elevii gimnaziului a competenţelor de comunicare socială.

 

 

-Realizarea unei predări prin abordări interdisciplinare ale curricumului prin explicarea utilităţii practice a conţinuturilor;

-utilizarea metodelor alternative;

-sistematizarea şi esenţializarea cunoştinţelor

-realizarea in şcoală a unor discipline optionale, care se referă la aceste competenţe;

-participarea elevilor la dezbateri în cadrul Consiliului elevilor şi implicarea lor in medierea conflictelor;

-Perfecţionarea actului didactic prin abordarea metodelor moderne de învăţare centrată pe elev.

 

Financiare şi materiale:

-echipamente de laborator, buget local

Umane:

-cadrele didactice,

informatician,psihologul ,

coordonatorul de proiecte şi programe educative

Informaţionale:

-programe, manuale, auxiliare,

Timp: permanent

Autoritate şi putere:

-echipa managerială

Comisiile metodice 2017-2020 Cel  puţin 250-300 lecţii/an în

PowerPoint

-80% calificative

“Foarte bine” in

urma asistenţelor la

oră

-creşterea cu  15% a

numărului elevilor

cu medii peste 8

Sprijinirea elevilor mai puţin motivaţi şi mai puţin sprijiniţi de familii in vederea ameliorării

rezultatelor şcolare

-pregătirea diferenţiată a elevilor

-activităţi de pregătire suplimentară

-motivarea elevilor

-utilizarea unor grile de evaluare corespunzătoare

 

Financiare şi materiale:

-buget local, resurse proprii, echipamente, săli de clasă,

Umane:

-cadre didactice, pedagog

Informaţionale:

-programe, auxiliare, programe de recuperare( elaborate de pedagog)

Timp: 5 ani

Autoritate şi putere:

-echipa managerială

 

Comisiile

metodice

2017-2021 creşterea in fiecare

an a numărului de

elevi cu medie peste

6,50 cu 10%

Dezvoltarea CDS in funcţie de nevoile integrării comunitare şi sociale

 

diversificarea ofertei de progame opţionale

-realizarea unor ativităţi extracurriculare (sportive, comunicare,orientare în carieră, etc)

-realizarea in şcoală a unor discipline optionale:

* de educaţie pentru sănătate la clasele V şi VI;

*tehnologii

*integrare europeană

 

Financiare şi materiale:

-buget local,

Material didactice caracteristice

Umane:

-cadrele didactice

Informaţionale:

-programe, manuale, auxiliare, lucrări de specialitate

Timp: 5 ani

Autoritate şi putere:

-comunitatea locală, echipa managerială

Manager 2017-2021 Oferta opţională

Activităţi concrete

Dezvoltarea unui sistem eficient de monitorizare a

elevilor

 

 

-elaborarea fişelor psihopedagogice pentru toţi elevii

-fişe de urmărire a frecvenţei

-fişe de urmărire a disciplinei elevului

-eficientizarea activităţii  Consiliului Elevilor

Financiare şi materiale:

-resurse proprii

Umane:

-diriginţi, invăţători, educatori, psihologul

Informaţionale:

-catalog, rapoarte, observaţii directe, interviuri

Timp: 2 ani

Autoritate şi putere:

-decizii interne

consiliul

diriginţilor

 

2017-2018 scăderea numărului

de absenţe

nemotivate cu 70%

-scăderea cu 90% a

actelor de indisciplină

Dezvoltarea serviciilor

de educaţie a adulţilor

 

 

-Susţinerea de seminare cu părinţii în vederea îmbunătăţirii relaţiilor elev-părinte şi elev-profesor;
-Lecturi cu părinti pe diferite teme;
-Identificarea şi stabilirea în cadrul şedinţelor cu părinţii a adevăratelor probleme cu care ei se confruntă în educarea propriului copil;
-Susţinerea unor dezbateri care au ca scop principal rezolvarea acestor probleme. 
Financiare şi materiale:

-bugetul local, echipamente, săli de clasă

Umane:

-invăţători, profesori,psihologul

şcolar

Informaţionale:

-programe, manuale, auxiliare

Timp: 5 ani

Autoritate şi putere:

-comunitatea locală, echipa managerială

Manager 2017-2019 Atragerea a cel puţin a 70 % părinţi în activitatea gimnaziului

 

 

Domeniul II. RESURSE UMANE

Obiective specifice Modalităţi de realizare Resurse Responsabil Termen Indicator de performanţă
Dezvoltarea

competenţelor

profesionale şi

manageriale

 

-analiza nevoii de formare

-studiul ofertelor de formare

-participarea efectivă la cursuri de formare

– Informarea personalului didactic cu elemente de noutate apărute în cadrul curriculumului disciplinei

– Diseminarea informaţiilor primite de profesorii participanţi la cursuri de formare şi perfecţionare;

– Împărtăşirea exemplelor de bună practică;

– Îmbunătăţirea calităţii prestaţiei cadrelor didactice debutante prin activităţi de consiliere şi stagii de perfecţionare;

– Exercitarea funcţiei de îndrumare şi control a managerilor gimnaziului şi a şefilor de comisii metodice prin asistenţe la ore şi acţiuni de perfecţionare;

– Asigurarea accesului la publicaţiile de specialitate;

Financiare şi materiale:

-bugetul local, resurse proprii, săli clasă, Umane:

-formatori locali, cadre didactice

Informaţionale:

-baza de date din şcoală şi la nivelul raional

Timp:2 ani

Autoritate şi putere:

-reglementări in vigoare

 

Manager

Responsabilul

comisiei de

formare

2017-2018  -90% din cadre didactice care să fi urmat cursuri de

formare continuă

 

Dezvoltarea bazei de  date privind elevii şcolii şi incadrarea cu personal

 

-realizarea reală a recensămantului

– intocmirea bazei de date cu copii recenzaţi şi actualizarea anuală a acesteia/registrul electronic

-elaborarea corectă a planului de şcolarizare pentru toate nivelurile de invăţămant

 

Financiare şi materiale: -bugetul local, resurse proprii

Umane: cadrele did.

Informaţionale:

-cataloage, date din teren, baze de

date existente

Timp: . 2ani

Autoritate şi putere:

-metodologii in vigoare

 

Manager  Responsabilul

comisiei de

şcolarizare

Responsabilul

privind

recensămantul

copiilor

2017-2018 Respectarea planului

 

 

 

Domeniul III.RESURSE FINANCIARE ŞI MATERIALE

Obiective specifice Modalităţi de realizare Resurse Responsabil Termen Indicator de performanţă
Dezvoltarea

infrastructurii şi bazei didactico-materiale

 

– Se va solicita şi se va lucra  în continuare cu  APL pentru elaborarea şi realizarea unor proiecte de modernizare a blocului de studii al gimnaziului:

– reparaţia blocului alimentar

– reparaţia blocului sanitar

-finisarea reparaţiei sistemului de încălzire blocul B

– Se va solicita de la  Asociaţia de părinţi completarea bazei didactice la matematică,chimie

– Se vor optimiza cheltuielile cu materiale necesare efectuării lucrărilor de reparaţii şi întreţinere a spaţiului de învăţământ;

– Implicarea în continuare a atelierului şcolii în reabilitarea mobilierului;

-achiziţionarea de mobilier adecvat pentru  cabinetul lingofonic, atelierul şcolar;

-măsuri pentru conservarea şi administrarea responsabilă a bazei existente;

Financiare şi materiale:

-buget local, fonduri  de investiţii, comunitatea,extrabugetare

Umane:

-personal nedidactic (administrator,ingineri, muncitori etc.)

Informaţionale:

-chestionare, starea fizică a clădirilor

Timp: 5 ani

Autoritate şi putere:

APL, echipa managerială

Manager 2017-2020  -perfectarea regimului termic şi de aerisire

Cabinet lingofonic  bine amenajat , atelierul şcolar

-70 % mobilier nou

Dezvoltarea bibliotecii

şcolare şi infiinţarea unui punct permanent de informatizare a bibliotecii

 

-Se va asigura fondul de carte, manuale şi publicaţii în conformitate cu curriculumul fiecărei discipline de învăţământ;

-amenajarea  unui spatiu  de lectură

– conectarea la internet

 

Financiare şi materiale:

-resurse extrabugetare, echipamente informatice

Umane:

-bibliotecar

Informaţionale:

-cataloage

Timp: 2 ani

Autoritate şi putere: decizie internă

Manager 2017-2018  -creşterea nr. de cărţi cu

50%

-toţi elevii cuprinşi in baza de date a bibliotecii

Asigurarea de resurse extrabugetare pentru

derularea unor proiecte

extracurriculare   şi  extraşcolare, existenţa

unui fond de

premiere.pentru elevi şi

cadre didactice cu

rezultate deosebite

-sponsorizări

-donaţii

 

Financiare şi materiale:

– fonduri extrabugetare

Umane:

cadre didactice, foşti absolvenţi, agenţi economici

Informaţionale:

-ofertele solicitanţilor

Timp: permanent

Autoritate şi putere:

-legislaţia in vigoare

Manager

 

2017 -2019

 

nivelul fondurilor

obţinute

-nr.de proiecte

-achiziţii realizate

 

Domeniul IV. PARTENERIAT ŞCOALĂ – COMUNITATE

Obiective specifice Modalităţi de realizare Resurse Responsabil Termen Indicator de performanţă
Promovarea imaginii şi

valorilor şcolii in comunitate

organizarea şi desfăşurarea   a « Zilei gimnaziului »

-participarea la programe şi proiecte cît mai diverse

-iniţierea şi dezvoltarea a unor parteneriate cu reprezentanţii comunităţii şi alte şcoli

Financiare şi materiale:

-resurse proprii, echipamente IT, săli de clasă

Umane:

-cadre didactice, elevi

Informaţionale:

-regulamente, metodologii

Timp: permanent

Autoritate şi putere:

-comunitatea locală

Manager

Responsabilul

cu programe

şi proiecte

2017-2019 -nr. de programe şi  proiecte care să

cuprindă toate

laturile educative

Extinderea colaborării cu alte şcoli din ţară , cu ONG prin partciparea la proiecte interne -constituirea echipelor de

proiect

-aplicarea la Programul de granturi pentru dezvoltarea şcolară prin proiecte

-incheierea unor parteneriate de colaborare intre şcoli

Financiare şi materiale:

-buget agenţii naţionale

Umane:

-cadre didactice, elevi

Informaţionale:

-metodologii, regulamente, Internet

Timp:5 ani

Autoritate şi putere:

DÎTS Briceni, comunitatea locală

Manager

Responsabilul

de programe

şi proiecte

educaţionale

-realizarea a minim

2 proiecte la nivel de ţară

Dezvoltarea relaţiei şcoală familie -participarea directă a părinţilor in programele, manifestările culturale şi artistice derulate la nivelul şcolii organizarea de acţiuni educative (simpozioane, serbări, excursii, serate culturale şi de dans etc.)

-responsabilizarea comitetelor de părinţi pe clasă şi şcoală

-participarea părinţilor la programe de formare        ( “ Şcoala Părinţilor “)

-organizarea şedinţelor cu părinţii, ori de cîte ori este cazul şi informarea corectă a acestora despre situaţia şcolară şi frecvenţa copiilor lor

– realizarea programelor de educaţie juridică, antiinfracţională, în colaborare cu  CP Briceni

Financiare şi materiale:

-resurse proprii, buget local

Umane:

-invăţători, diriginţi, părinţi,  psiholog

Informaţionale:

-baze de date de la nivelul şcolii

Timp: 5 ani

Autoritate şi putere:

-regulamente interne, consiliul

reprezentativ al părinţilor, psihologul şcolar

Manager

Responsabilul

de programe

şi proiecte

educaţionale

2017-2020 participarea a 50%

din părinţi la viaţa

gimnaziului

Promovarea educaţiei

ecologice in scopul protecţiei mediului.

.

-participarea elevilor şi a cadrelor didactice la proiecte ecologice desfaşurate de comunitatea  locală sau firme de colectare şi reciclare a deşeurilor;

-amenajarea spaţiului verde din faţa şcolii;

.-derularea unor activităţi şi concursuri educative pe teme ecologice;

-realizarea in şcoală a unor discipline optionale de educaţie ecologică.

Financiare şi materiale:

-resurse proprii, buget local

Umane:

-invăţători, diriginţi, părinţi, elevi:

Informaţionale:

-baze de date de la nivelul şcolii

Timp: 3 ani

Autoritate şi putere:

consiliul local

Manager

Responsabilul

cu programme

şi proiecte

educaţionale

2017-2021 60 % din elevii

şcolii vor contribui

la activităti şi

proiecte ecologice